Werken bij ons

Lid Centrale Oudercommissie

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wil jij met ons meepraten en meebelissen? Meld je dan aan voor de vrijwillige functie als lid van de Centrale Oudercommissie. 

Als lid van deze commissie kun je meepraten over onder andere het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De Centrale Oudercommissie:

 • overlegt met vertegenwoordigers van VANDAAG Kinderopvang

 • adviseert gevraagd en ongevraagd de directie

 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders

 • onderhoudt contacten met andere ouders van de lokale oudercommissies

 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:

 • mee willen praten en beslissen

 • de kwaliteit positief willen beïnvloeden

 • willen samenwerken met andere ouders

 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten

DOELSTELLING

Als vertegenwoordiger van alle ouders behartig je de belangen van de kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk, oefen je invloed uit op het beleid binnen het kader van doelstellingen van de kinderopvang en bevorder je de communicatie tussen ouders en medewerkers van de kinderopvang en ouders onderling.

TAKEN

 • Het voeren van overleg met de directie over het interne beleid, betreffende de dagelijkse gang van zaken.
 • Het voeren van overleg met de directie over het pedagogische beleid en het gezondheids- en kwaliteitsbeleid betreffende het aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen voor beroepskrachten en inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding. 
 • Het zorg dragen van een goede en heldere communicatie met ouders en leidsters. 

WIE KAN ER LID WORDEN VAN DE CENTRALE OUDERCOMMISSIE?

Als je ouder of verzorger bent van een kind dat een locatie van VANDAAG Kinderopvang bezoekt, dan kun je je aanmelden voor de Centrale Oudercommissie. Er mag maximaal één ouder per gezin in de Centrale Oudercommissie. Een lidmaatschap van de commissie eindigt zodra het kind geen gebruik meer maakt van de diensten van VANDAAG Kinderopvang. 

HOE VAAK KOMT DE OUDERCOMMISSIE BIJ ELKAAR?

De oudercommissie komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Op verzoek worden deze vergaderingen bijgewoond door iemand van VANDAAG Kinderopvang of zoveel vaker als onderling is overeengekomen.

Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. De vastgestelde notulen zijn voor alle ouders op aanvraag verkrijgbaar en worden ter inzage beschikbaar gesteld.

AANMELDEN

Dat kan via de voorzitter van de Centrale Oudercommissie door een mail te sturen naar [email protected].

Ga terug


lid-centrale-oudercommissie